Website
Op alle op deze website weergegeven gegevens is het recht van copyright vastgelegd. Niets van deze gegevens mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DaF-architecten.

E-mail
Indien verzonden per e-mail is de desbetreffende informatie uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DaF-architecten staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.