C2C Visie Kazerneterrein Venlo
  • data
  • tekst

C2C Visie Kazerneterrein Venlo

Het Kazernekwartier in Venlo bevat unieke cultuurhistorie met het Spaanse fort dat door de Hertog van Alva in de tachtigjarige oorlog werd gebouwd. Toch was lange tijd de focus van herontwikkeling gericht op het scheppen van een nieuwe identiteit met behulp van veel en grootschalig programma. Met de C2Cvisie archeologie en cultuurhistorie heeft ons team aangetoond dat ontwikkeling beter gestoeld kan worden op de cultuurhistorische identiteit van de plek. De visie pleit voor het vrijgraven van de gehele fortcontour om zo een wandeling langs de formeren te creëren. Deze contour dient als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. De visie heeft geleid tot een omslag in Venlo: November 2013 werd door de gemeenteraad besloten dat de fortmuur geheel opgegraven zal worden om de wandeling mogelijk te maken. De wandeling is onderdeel van een bredere C2C visie op het Kazerneterrein die voldoende ontwikkelruimte biedt voor eerder vastgesteld of onderzocht programma. 

De cultuurhistorie van het Kazerneterrein is dé sleutel voor kansrijke en duurzame gebiedsontwikkeling van deze tijd. In onze visie worden daarvoor 5 bouwstenen benoemd:

Bouwsteen 1: Met het uitgraven van de circa 4 meter diepe buitengracht rond het fort ontstaat een groene wandeling van ruim één kilometer door het hele Kazernekwartier. Zo wordt Fort St. Michiel een structurerend en verbindend element voor het hele gebied en komen de authentieke muren in beeld. Deze bouwsteen komt de uitstraling en aantrekkingskracht van het gehele gebied ten goede. Met als belangrijkste resultaat dat het (internationale) publiek het fort integraal in 3D kan beleven. Met deze bouwsteen worden de andere C2C thema’s optimaal versterkt: de wandeling biedt ruimte voor waterberging, groenaanleg en voorkomt hittestress.

Bouwsteen 2: Het fortvolume van wallen en grondwerken dat ooit hoog boven het maaiveld uitrees, vormt de bouwenvelop voor nieuwe ontwikkelingen binnen de stervorm van Fort St. Michiel. Met deze gedeeltelijke ‘reconstructie’ wordt plaatselijk de oorspronkelijke massa van het fort in de derde dimensie beleefbaar en bruikbaar gemaakt. Hiermee wordt tevens ruimte geboden aan een museale plek en commerciële programma’s die wel varen in deze historische en unieke context. De attractieve waarde voor (internationaal) toerisme wordt vergroot.

Bouwsteen 3: Het fort als besloten binnenwereld is een uitgangspunt om in het gebied te differentiëren in de inrichting van de openbare ruimte binnen en buiten de stervorm. Daarnaast biedt het thematische aanknopingspunten voor toekomstige programmering ter versterking van de ‘sense of place’. Het fort als binnenwereld biedt sterke basis voor branding van het toekomstige programma.

Bouwsteen 4: Het behoud van het ensemble van de Frederik Hendrik kazerne is een belangrijk startpunt voor de gebiedsontwikkeling, dit begint met de herbestemming van de kazernegebouwen. De centrale open ruimte van de appèlplaats blijft in toekomstige ontwikkelingen als multifunctionele buitenruimte gehandhaafd en biedt net als nu ruimte aan publieksevenementen. Deze bouwsteen biedt mogelijkheden voor groenaanleg en waterberging en versterkt daarmee de C2C thema’s water en groen.

Bouwsteen 5: Het fort en de kazerne krijgen hun oorspronkelijke strategische oriëntatie op Venlo en de Maas terug middels een aantrekkelijke verbindingsas. Deze verbindingsas combineert de historische entree van fort en kazerne met een groene recreatieve verbinding met Raaijweide. Dit kan een motor zijn voor groene recreatieve ontwikkelingen en aansluiting op (inter)nationale en regionale recreatieve routes. De brede verbinding met de uiterwaarden versterkt het C2C thema groen.

Kazerneterrein Venlo: Cultuurhistorie als ontwikkelpotentie

Locatie: Venlo

Opdrachtgever: Gemeente Venlo

Ontwerp: 9 april 2013

Samenwerkingen: Marc Erfgoed Adviseurs en Kirsten van den Berg RO -advies