Crooswijk
  • data
  • tekst

Crooswijk

DaF-architecten is gevraagd een visie te ontwikkelen op de transformatie van de wijk met het parkeren als vertrekpunt. De uitdaging daarbij is om een visie te formuleren die dichtbij het bestaande staat en toch radicaal is.

Dit ontwerponderzoek is gemaakt in het kader van de ‘Masterclass Prachtwijken, Rotterdam – Crooswijk’ in opdracht van het atelier Rijksbouwmeester. Deelnemers waren Marina Vos, Bart Erens en Ron Bruin, deelnemers aan het Experiment van het atelier Rijksbouwmeester. Zij hebben hun ontwerpvoorstellen en ruimtelijke analyses gemaakt onder begeleiding van Daan Bakker en Catherine Visser van DaF-architecten.

Oud-Crooswijk is een legendarische Rotterdamse volkswijk aan de Rotte waar in de loop der tijden fabrieken en woonstegen plaats hebben gemaakt voor meanderende bouwblokken met portieketagewoningen.
De wijk ontbeert een heldere structuur en de straten zijn rommelig en vol geparkeerde auto’s. Vanuit de gedachte dat ruimtelijke verbeteringen kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid van bewoners, richt dit ontwerponderzoek zich op de verbetering van de openbare ruimte.

De huidige structuur biedt aanknopingspunten om van Oud-Crooswijk een stedelijk woonerf te maken waar wonen gericht is op de straat en kinderen vrijelijk kunnen spelen. Daarvoor is het niet nodig grootschalig in te grijpen in de ontstane structuur. Sterker nog: dit is juist ongewenst: het labyrintische stratenpatroon en de beslotenheid van de wijk blijken juist de genius loci van de wijk. De oplossing ligt in het op een precieze manier aanpakken van de openbare ruimte, binnen de huidige structuur.

De huidige situatie met een labyrint aan straten, pleinen en binnenhoven dient ontrafeld en verduidelijkt te worden. Binnenhoven worden daarbij meer afgesloten en krijgen een groene invulling. Collectieve voorzieningen bij entrees van de hoven krijgen betekenis op buurtniveau. De straten en pleinen worden meer als verblijfsruimte vormgegeven met minder auto’s en een betere aansluiting op entrees en woningen.

Het uitgangspunt is hierbij shared space, het nieuwe woonerf; Huidige opdelingen in functies worden minder defensief en vloeiender vormgegeven. Het terugdringen van het parkeren wordt bereikt door het toevoegen van een garage in het midden van de wijk. Op het dak van deze wijkgarage kan een collectieve tuin en schoolplein komen.
Deze visie geeft door middel van schetsen en concepten aanzetten voor de transformatie van de openbare ruimte van Oud Crooswijk. Vanuit een zorgvuldige analyse van de bestaande ruimtelijke en gebruikskwaliteiten wordt een zinvolle en realistische transformatie voorgesteld:
Oud Crooswijk: stedelijk woonerf!

Een ontwerponderzoek naar de transformatie van de Rotterdamse wijk Crooswijk met het parkeren als vertrekpunt. In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester.

Locatie: Crooswijk Rotterdam

Opdrachtgever: Atelier Rijksbouwmeester

Ontwerp: 2010

Samenwerkingen: Marina Vos, Bart Erens en Ron Bruin, deelnemers aan het Experiment van het atelier Rijksbouwmeester